Rekonditionering

Det tar normalt 10 till 12 dagar för att få ett plattvärmeväxlarpaket rekonditionerat. Den exakta tiden avgörs av hur smutsiga plattorna är, storleken på dem och antalet. Processen kan komprimeras ned till mellan två till fem dagar, men då mot en extra avgift.

WCR rekonditioneringsservice består av 10 steg

  1. Identifiering och kontroll av mottagna plattor
  2. Borttagning av gamla packningar
  3. Kemisk rengöring i flera steg
  4. Hål - och spricksökning
  5. Tvättning och sköljning
  6. Vid behov, riktning och preparering av spår
  7. Rengöring av packningar
  8. Preparering och montering av packningar
  9. Vulkning av packningar under tryck i ugn
  10. Slutinspektion av varje platta före leverans

1 - Identifiering och kontroll av mottagna plattor

Första steget i vår process är själva inloggningen av plattorna. Varje platta identifieras, loggas in och blir visuellt inspekterad. I denna process upptäcker vi deformationer, tydliga hål, sprickor, korrosion och eventuell vittring.

2 - Borttagning av gamla packningar

Vår servicepersonal avgör vilket det bästa sättet att ta bort packningarna är. Detta kan skilja sig och bero på den applikation plattorna använts för. Men det kan också skilja från platta till platta. I vissa extrema fall används flytande kväve för att ta bort packningar som är limmade med tvåkomponents epoxylim, men oftast kan man få bort gamla packningar med värme eller med våra kemiska bad.

3 - Kemisk rengöring i flera steg

För att lösa all lös förorening och beläggning, tvättas plattorna med högtryckstvätt. Beroende på applikation och mängden förorening beslutar vår servicepersonal vilken typ av rengöring som skall användas. Hänsyn tas både till typ av platta och också material. Speciellt utvalda rengöringsmedel och kemikalier används för att säkra snabb och effektiv rengörning, samtidigt som vi vill lösa uppgiften med den mest miljöeffektiva metoden. Genom att använda olika temperaturer och koncentrationer av rengöringsmedel, uppnås maximal effektivitet. Det är inte alltid möjligt att använda sig av ett enda rengöringsmedel för att uppnå önskat resultat utan ibland kan det krävas timmar i en syralösning följt av en behandling i ett högtempererat kaustiksoda-bad.

4 - Hål- och spricksökning

Varje platta genomgår ett hål- och spricktest. Här identifieras plattor som har hål, sprickor eller annat som kan orsaka blandning av media vid användning. Det är mycket viktigt att varje platta testas. 90 % av de plattor som testas har mindre än 10 % fel. Det betyder att av de plattor som testas sällan eller aldrig kommer 10 % av de dåliga plattorna aldrig att upptäckas. Hål och sprickor i plattor kan bli en dyr affär i form av kostsamma stillestånd och förlust av produktion.

5 - Tvättning och sköljning

För att få bort medel som används vid rengöringen och spricksökningen tvättas plattorna återigen av med högtrycktvätt. Vid behov upprepas den kemiska rengöringen.

6 - Riktning och preparering av spår (vid behov)

När en ny packning skall limmas på, är det nödvändigt att packningsspåret är väl rengjort. Ett ojämnt spår är den främsta anledningen till läckage efter ompackning. Om ett sådant spår inte upptäcks kommer inte plattpaketet att hålla tätt ordentligt vilket orsakar onödiga stopp. Genom rekonditioneringsprogrammet blir denna typ av deformation upptäckt och i de flesta fall kan WCR reparera plattan. Detta kan spara upp till 60 % av kostnaden för en ny platta och livslängden på plattan förlängs med många år.

7 - Rengöring av packningar

Packningarna inspekteras och tvättas av för att garantera en felfri limning.

8 - Preparering och montering av packningar

Montering av packningarna är en mycket viktig del i rekonditioneringen. Valet av lim är beroende på vilken applikation och i vilken process plattvärmeväxlaren används i. Omgivande media, temperatur och tryck påverkar valet av det lim som skall användas. Ett felaktigt val av lim medför att livslängden på packningarna minskar drastiskt. I värsta fall kan det till och med orsaka deformationer av plattan och resultera i ojämna spår och korrosion. Plattan kan till och med spricka under monteringen i växlaren.

9 - Vulkning av packningar under tryck i ugn

I vissa applikationer krävs eftervulkning i ugn under tryck 3-4 timmar i en industriugn. Beroende på vilket lim som använts och på packnings- och plattmaterial ligger temperaturen mellan 135°C och 155°C. Om inte limmet vulkas tillräckligt kan packningen lossna från plattan under installationen, vilket resulterar i längre leveransstopp och förlorad produktion. Den främsta fördelen med plattvärmeväxlare är att man skall kunna öppna den och rengöra plattorna utan att behöva byta packningarna. Om packningarna ramlar av vid öppnandet av plattvärmeväxlaren, då blir det återigen onödigt stillestånd och kostsamt produktionsstopp. Rätt eftervulkning ökar livstiden på packningen upp till 10 gånger jämfört med packningar som inte eftervulkas.

10 - Slutinspektion av varje platta före leverans

Före leverans inspekteras varje platta. För att underlätta vid installation levereras plattorna i den ordning som de skall sitta i plattvärmeväxlaren, förutsatt att plattschema finns med eller att plattorna ligger i rätt ordning vid mottagandet.